ESTRABISME

L’estrabisme és la condició en la qual un ull està desviat i per tant els dos eixos visuals no es creuen al punt de fixació. És una desviació manifesta dels eixos visuals.

És una anomalia de la visió binocular relativament freqüent en nens petits (aproximadament un 4%) mentre que en persones adultes és dona en casos de traumatismes o malalties.

Els estrabismes es diferencien principalment tenint en compte la direcció de la desviació. Quan la desviació és horitzontal direm que hi ha endotròpia si l’ull està desviat cap a dintre i exotròpia si ho està cap a fora. Si la desviació és vertical direm que hi ha hipertròpia quan l’ull està desviat cap amunt o hipotròpia quan ho està cap avall. També hi pot haver una combinació d’aquestes.

És molt important la detecció i el tractament precoç en nens ja que l’estrabisme és una de les causes d’ambliopia; a part hi ha la qüestió estètica.

En persones adultes l’aparició d’un estrabisme pot portar moltes molèsties perquè provocarà visió doble a diferència dels nens petits que com que encara no tenen desenvolupat del tot el sistema visual creen mecanismes per evitar veure-hi doble.

El tractament per l’estrabisme serà primer de tot corregir el possible defecte visual ja que en alguns casos amb la compensació òptica n’hi ha prou per solucionar el problema. Tot seguit, en el cas de que hi hagi ambliopia la tractarem primer per així més tard fer un programa de teràpia visual per aconseguir alinear els dos ulls i a partir d’aquí anar creant i reforçant la visió binocular. En el cas de desviacions molt grans s’haurà de recórrer a la cirurgia.


Diseño web realizado por Aciertaweb