DESPRENIMENT DE RETINA (DR)

El despreniment de retina (DR) és una patologia ocular que es produeix per la separació de la retina sensorial i l’epiteli pigmentari retinià (EPR, capa que fa d’unió entre la retina i la resta de capes més externes de l’ull) per una acumulació de líquid entre aquestes dues capes.

Els tipus de DR es classifiquen tenint en compte la causa que permet que entri aquest líquid dins d’aquest espai. Si el líquid entra a través d’un trencament o forat del tapet retinià direm que és un DR regmatogen, si la causa és un traumatisme o patologia que estira la retina formant l’espai entre la retina i l’EPR serà un DR no regmatogen traccional i si el líquid arriba de la coroides (capa adjacent a la retina) perquè l’EPR està danyat per un tumor intraocular o alguna malaltia serà un DR no regmatogen exsudatiu.

El DR no causa dolor, només símptomes visuals. Normalment el primer símptoma és la visió de fotòpsies (centelleig lluminós) que indiquen les traccions que pateix la retina. També es poden acompanyar de la visió de miodesòpsies (“mosques volants”) que són condensacions de líquid intraocular o petites hemorràgies provocades pel trencament d’algun vas retinià al esquinçar-se la retina.

La visió d’aquests dos signes no indica necessàriament que s’hagi produït un DR però sempre és millor acudir a la consulta el més aviat possible per descartar-ho.

L’agudesa visual es veurà afectada depenent de si la màcula (zona de màxima visió a la retina central) està afectada o no. El que sí que es notarà és la presència d’una taca al camp visual que correspongui a la superfície de la retina despresa.

Hi ha factors que fan que hi hagi una predisposició més elevada a patir un DR com són tenir miopia, haver estat intervingut d’una cirurgia intraocular o haver patit hemorràgies o inflamacions intraoculars.

Si es detecta algun esquinçament, abans de que es produeixi el despreniment, aquest es pot bloquejar amb làser; però una vegada ja s’hagi produït el DR el tractament serà quirúrgic amb l’objectiu de tornar a fixar la retina a la coroides.


Diseño web realizado por Aciertaweb